Perinnemaiseman hoito

 

Tuuralan kylä kantaa oman vastuunsa perinnemaisemien säilyttämisessä. Tästä konkreettinen esimerkki on vuonna 2006 aloitettu kylän alueiden maisemanhoitotyö, joka sai alkusysäyksensä Länsi-Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2005 alueella tekemästä kartoituksesta ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä koskevasta yleissuunnitelmasta. Kokonaisuudessaan kyseinen Ympäristökeskuksen julkaisu on luettavissa www.ymparisto.fi -palvelussa.

Tuuralasta siellä todetaan mm. seuraavasti:

Kyrönjoen pohjoispuolella Tuuralan kylässä sijaitsee luonnonmäki, jonka käytöllä on pitkä historia. Sodan aikaan mäeltä hävisivät asuin- ja ulkorakennukset, minkä jälkeen mäkeä on käytetty etenkin talviurheilun merkeissä.

...

Rehevästä kasvillisuudestaan huolimatta mäeltä löytyy myös pieniä alueen luontoarvoja lisääviä elinympäristöjä. Etelään laskevan rinteen juurella, tiehen rajautuen, on paahteinen laikku, jolla kasvaa ketomaista kasvillisuutta. Kulottuneiden heinien seassa kasvavat ketoneilikka, ahomansikka, pukinjuuri, kissankello, siankärsämö, hiirenvirna ja niittynätkelmä. Havaittu ketoneilikkaesiintymä on ainut laatuaan koko suunnittelualueella. Ketoneilikka on valtakunnallisesti silmälläpidettävä putkilokasvi.

Yhyres-yhdistyksen alkuavulla alettiin kylällä toteuttaa Myllymäelle ja kaffilanrannalle suunniteltuja hoitotoimia. Maisemanhoitoavuksi vuokrattiin lampaita, jotka ovat lisäksi osoittautuneet pidetyiksi ja odotetuiksi kaffilanrannan kesävieraiksi.

Ketoneilikka, kuvaaja Irma Kortekallio